Úvodem...

Okresní hospodářská komora Plzeňsko
 
Vznik a vymezení organizace
 
Okresní hospodářská komora Plzeňsko (ve zkratce OHKP) je sdružení firem a podnikatelů zřízené v roce 2005. Jedná se o samostatnou organizaci, která působí nezávisle na politických stranách a orgánech veřejné správy. Je organizační jednotkou Hospodářské komory České republiky.
 
OHKP působí na území Plzeňska a podle návrhů a pokynů Hospodářské komory České republiky na území bývalého okresu Plzeň-jih. V době vzniku měla OHKP pouze 15 členů – 15 největších firem Plzeňského kraje. V současné době čítá členská základna více než 70 členů – firem a podnikatelů z Plzeňského kraje.

 
 
Hlavní cíle a funkce organizace
 
Předmět činností ve výpisu z obchodního rejstříku říká, že nejdůležitější činností OHK Plzeňsko je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů zajišťování potřeb svých členů.
 
To se projevuje zejména reprezentováním a koordinací společných zájmů členů komory vůči orgánům veřejné zprávy a dalším organizacím působícím ve sféře veřejného života.
 
Nabízí možnost vyjádření se k návrhům právních předpisů a jiných opatření veřejné zprávy, a to zejména z hlediska zájmů svých členů a komplexního posouzení jejich ekonomických důsledků a sféru hospodářského života.
 
Vedle dalšího též poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné zprávy v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti.
 
Vše výše uvedené se realizuje např. pořádáním konferencí a diskusních fór s členy vlády České republiky, poslanci a senátory parlamentu České republiky, představiteli krajských a komunálních samospráv, spoluprací s veřejnou správou na projektech pod patronátem Evropské unie či kooperací se Západočeskou univerzitou v Plzni.

 

Působnost organizace

a) reprezentuje a koordinuje společné zájmy svých členů vůči orgánům veřejné správy a dalším organizacím působícím ve sféře veřejného života

b) vyjadřuje se k návrhům právních předpisů a jiných opatření veřejné správy, a to zejména z hlediska zájmů svých členů a komplexního posouzení jejich ekonomických důsledků na sféru hospodářského života

c) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností

d) na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti

e) navazuje a rozvíjí styky s komorami, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody

f) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti

g) spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a komorami na základě uzavřených dohod