Volební řád

Volební řád Okresní hospodářské komory Plzeňsko

Část I.

Úvodní ustanovení

 

Čl. I

Základní ustanovení

 

1. Tento volební řád Okresní hospodářské komory Plzeňsko (dále jen „volební řád komory“) je vydán na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen „zákon“), statutu Okresní hospodářské komory Plzeňsko (díle jen „statut komory“) a jednacího řádu Okresní hospodářské komory Plzeňsko (dále jen „jednací řád komory“), aby upravil volby v rámci Okresní hospodářské komory Plzeňsko (dále jen „komory“)

2. Volební řád komory upravuje účast delegátů na Shromáždění delegátů, volby orgánů komory, dalších orgánů komory a volbu nebo doporučení představenstva komory do jiných organizací nebo jejich orgánů.

3. Tento volební řád je možné schvalovat, měnit a rušit jen na základě usnesení Shromáždění delegátů.

 

Čl. II

Delegát Shromáždění delegátů

 

Pro volbu delegátů na Shromáždění delegátů z řad členů komory se stanovuje poměr 1:1, tzn. každý člen komory je současně delegátem Shromáždění delegátů.

 

Čl. III

Právo volit a být volen

 

1.    Na Shromáždění delegátů má právo volit za člena komory, pokud je:

a) fyzickou osobou, fyzická osoba samotná, nebo jí plnou mocí pověřený zástupce, nebo

b) právnickou osobou, fyzická osoba, která je její statutární orgán, nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, anebo statutárním orgánem pověřený zástupce, nebo

c) organizační složkou podniku, fyzická osoba, která je členem jejího vedení, nebo vedením plnou mocí pověřený zástupce.

2.    Právo být volen na Shromáždění delegátů do představenstva komory, dozorčí rady komory a za zástupce komory na sněm Hospodářské komory, může za člena komory, pokud je:

a) fyzická osoba, fyzická osoba samotná, nebo

b) právnická osoba, fyzická osoba, která je její statutární orgán, nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu.

c) organizační složkou podniku, fyzická osoba, která je členem jejího vedení.

3.    Být volen do představenstva komory, dozorčí rady komory a za zástupce na sněm Hospodářské komory podle odstavce 2 může jen ten, u kterého netrvá překážka výkonu funkce podle § 31a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

4.    Podmínky podle odstavce 2 a 3 musí splňovat i ten, kdo chce být zvolen nebo doporučen představenstvem komory jako zástupce komory do jiných organizací nebo jejich orgánů.

 

Část II.

Volby na Shromáždění delegátů

 

Čl. IV

Volební komise na Shromáždění delegátů

 

1.    Shromáždění delegátů volí ze svých řad volební komisi. Počet jejích členů je vždy lichý.

2.    Volební komise volí ze svého středu předsedu volební komise, který jedná za komisi navenek.

3.    Volební komise sčítá hlasy při volbě a oznamuje konečný, a v případě potřeby i průběžný, stav sčítání předsedajícímu Shromáždění delegátů.

4.    Předseda volební komise podepisuje Usnesení Shromáždění delegátů.

 

Čl. V

Pořadí voleb

 

1.    Pořadí voleb na Shromáždění delegátů je následující:

a) volba předsedy,

b) volba místopředsedů,

c) volba členů představenstva komory,

d) volba členů dozorčí rady komory a

e) volba zástupce komory na sněm Hospodářské komory.

2.    Obdobně se postupuje v případě dovolení orgánů komory.

 

Čl. VI

Náhradníci do orgánů komory

 

1.    Shromáždění delegátů může zvolit náhradníky do orgánů sdružení pro případ uvolnění členství v orgánech sdružení.

2.    Náhradníci do orgánů sdružení musí mít přede stanovené pořadí, ve kterém v případě potřeby nastupují na uvolněná místo v orgánu komory.

3.    Náhradníci do orgánů komory musí splňovat všechny podmínky stanovené pro volbu za člena orgánu.

 

Průběh voleb na Shromáždění delegátů

 

Čl. VII

 

1.    Předsedající Shromáždění delegátů zahájí volby uvedením bodu voleb. Předsedající řídí volby až do jejich skončení.

2.    Předsedající vyzve delegáty k návrhům. Návrhy může podávat každý z přítomných na Shromáždění delegátů.

3.    Po skončení návrhů předsedající uzavře navrhování.

4.    Předsedající vyzve navržené k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s kandidaturou do orgánů komory.

5.    Předsedající otevře diskusi nad kandidáty.

 

Čl. VIII

 

1.    Volby probíhají tajně, nebo veřejně.

2.    Volby probíhají vždy tajně, pokud:

a) se jedná o volbu předsedy

b) navrhne tento způsob kterýkoli z delegátů, nebo

c) je více kandidátů než množství volených míst

3.    V případě tajné volby rozdá volební komise každému z delegátů volební lístek.

4.    Delegáti na volební lístku vyznačí volené kandidáty a lístek odevzdají volební komisi.

5.    Volební lístek je platný, pokud na je na něm vyznačen maximálně stejný počet volených kandidátů, jako je počet volných míst.

 

Čl. IX

 

1.    Volba může mít maximálně 3 kola.

2.    V 1. kole voleb jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů.

3.    Do 2. kola voleb postupují nejúspěšnější nezvolení kandidáti z 1. kola voleb v počtu maximálně o jeden vyšší, než je počet dosud neobsazených volených míst. V případě, že počet hlasů, který získal poslední postupující, je shodný s počtem hlasů více kandidátů, postupují všichni tito kandidáti.

4.    V 2. kole voleb jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů.

5.    Do 3. kola voleb postupují nejúspěšnější nezvolení kandidáti z 2. kola voleb v počtu maximálně o jeden vyšší, než je počet dosud neobsazených volených míst. V případě, že počet hlasů, který získal poslední postupující, je shodný s počtem hlasů více kandidátů, postupují všichni tito kandidáti.

6.    V 3. kole voleb jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů z přítomných delegátů.

7.    Pokud po 3. kole voleb nejsou obsazena všechna volená místa, proběhne pro neobsazená místa nová volba. Této nové volby se mohou zúčastnit i neúspěšní kandidáti volby předchozí. Nová volba se řídí pravidly tohoto článku.

 

Čl. X

 

1.    Výsledky oznamuje předsedající na základě informací předsedy volební komise.

2.    Při odvolávání orgánů komory užije přiměřeně čl. IV až X.

 

Část III.

Volby na ostatních orgánech komory

 

Čl. XI

Volby a doporučení na představenstvu komory

 

Představenstvo komory pro volbu předsedy odborné sekce, předsedy jiného orgánu komory a volbu nebo doporučení představenstvem komory jako zástupce komory do jiných organizací nebo jejich orgánů užije přiměřeně čl. VIII a IX volebního řádu komory.

 

Čl. XII

Volby na dozorčí radě komory

 

Dozorčí rada komory pro volbu dozorčí rady komory užije přiměřeně čl. VIII a IX volebního řádu komory. Volba probíhá vždy tajně.

 

Část IV.

Závěrečná ustanovení

 

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

 

Tento volební řád komory byl schválen Shromážděním delegátů dne 30. května 2005.