Statut

Statut Okresní hospodářské komory Plzeňsko

Část I.
Základní ustanovení
 
Čl. I
Název a sídlo organizace
 
1.    Název organizace je Okresní hospodářská komora Plzeňsko.
2.    Sídlem organizace je Plzeň, Náměstí Republiky 16, PSČ 301 00
 
Čl. II
Právní vymezení a další ustanovení
 
1.    Okresní hospodářská komora Plzeňsko (dále jen „komora“) je sdružením podnikatelů zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen „zákon“).
2.    Cílem komory je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory.
3.    Komora je samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách a orgánech veřejné správy.
 
Čl. III
Působnost komory
 
1.    Komora zejména:
 
a) reprezentuje a koordinuje společné zájmy svých členů vůči orgánům veřejné správy a dalším organizacím působícím ve sféře veřejného života,
b) se vyjadřuje k návrhům právních předpisů a jiných opatření veřejné správy, a to zejména z hlediska zájmů svých členů a komplexního posouzení jejich ekonomických důsledků sféru hospodářského života,
c) vede evidenci členů komory a je povinna poskytovat Hospodářské komoře České republiky (dále jen „Hospodářská komora“) údaje o své členské základně a zejména o nově přijatých členech,
d) poskytuje poradenské a konzultační služby svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
e) organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné správy v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti,
f) na základě předchozího souhlasu svých členů zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
g) navazuje a rozvíjí styky s komorami, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody,
h) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti,
i) spolupracuje s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a komorami na základě uzavřených dohod,
j) podporuje zařízení pro přípravu k výkonu povolání,
k) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů,
l) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk Hospodářské komory s jejími členy a naopak a
m) zajišťuje plnění úkolů Hospodářské komory.
 
2.    Působnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku vykonává komora v rámci příslušného celku územní samosprávy a podle návrhů a pokynů Hospodářské komory na území bývalého okresu Plzeň-jih.
 
Část II.
Členství
 
Čl. IV
Podmínky členství
 
1.    Členem komory může být fyzická nebo právnická osoba s místem nebo sídlem podnikání na území České republiky, která provozuje podnikatelskou činnost s výjimkou činností v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.
2.    Členství v komoře je dobrovolné.
 
Čl. V
Vznik členství
 
1.    Členství v komoře vzniká na základě úplného a pravdivého vyplnění přihlášky a rozhodnutí představenstva komory.
2.    Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů komory a zápisu do seznamu členů Hospodářské komory.
3.    V případě nepřijetí žadatele za člena komory, může se tento odvolat proti rozhodnutí o nepřijetí za člena ke Shromáždění delegátů. Postupuje se obdobně jako u vyloučení z komory.
4.    Člen společenstva podle zákona může být členem komory a naopak.
 
Čl. VI
Práva povinnosti člena
 
1.    Člen komory je oprávněn zejména:
a) v souladu se zákonem, statutem, jednacím řádem a volebním řádem komory a Hospodářské komory volit a být volen do orgánů komory a Hospodářské komory
b) využívat služeb poskytovaných komorou a Hospodářskou komorou
c) obracet se ke smírčí komisi komory a Hospodářské komory, pokud je zřízena
d) podílet se na činnosti komory a Hospodářské komory, zejména předkládat své podněty, připomínky a návrhy
e) požadovat ochranu svých zájmů podle zákona a práv vyplývajících z členství v komoře a Hospodářské komoře
f) požívat veškerých výhod, které komora a Hospodářská komora svým členům poskytuje a
g) být informován o vyřízení podnětů, návrhů, stížností a připomínek
 
2.    Člen komory je povinen zejména:
a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
b) dodržovat statut, jednací a volební řád komory a Hospodářské komory
c) řádně platit členské příspěvky stanovené příspěvkovým řádem Hospodářské komory
d) plnit usnesení orgánů komory a Hospodářské komory
e) oznamovat komoře a Hospodářské komoře neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské evidence
f) přispívat podle svých možností k plnění úkolů komory a Hospodářské komory a
g) dbát podnikatelské etiky
 
Čl. VII
Zánik členství
 
Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů Hospodářské komory na základě:
 
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti, kdy za tento den se považuje ten, kdy tuto skutečnost orgán komory nebo Hospodářské komory zjistil
b) úmrtí fyzické osoby, kdy za tento den se považuje ten, kdy tato skutečnost nastala
c) zániku právnické osoby, kdy za tento den se považuje ten, kdy tato skutečnost nastala
d) oznámení o vystoupení z komory, kdy za tento den se považuje poslední den roku, ve kterém bylo toto oznámení písemně doručeno představenstvu komory nebo ústně učiněno do zápisu a
e) vyloučení z komory, kdy za tento den se považuje ten, kdy se stalo účinným
 
Čl. VIII
Vyloučení z komory
 
1.    Člen může být z komory vyloučen, pokud:
a) neplatí členské příspěvky nebo
b) jiným hrubým způsobem porušuje členské povinnosti.
2.    O vyloučení člena z komory rozhoduje představenstvo komory. Člen musí být o svém vyloučení písemně informován o rozhodnutí oznámením o vyloučení.
3.    Člen se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení, a to ke Shromáždění delegátů. Marným uplynutím této doby se stane účinným.
4.    Po dobu mezi rozhodnutím o vyloučení představenstvem komory a rozhodnutí o odvolání Shromáždění delegátů, pokud toto odvolání člen učiní, náleží členovi veškerá práva a povinnosti.
5.    Shromáždění delegátů musí o odvolání rozhodnout na svém nejbližším jednání.
6.    Rozhodnutí Shromáždění delegátů je účinné následující den po jeho doručení členovi do jeho místa nebo sídla podnikání, přičemž se za doručení považuje:
a) převzetí rozhodnutí členem,
b) převzetí rozhodnutí jeho oprávněným zástupcem nebo
c) marným uplynutím 10. dne uložení na poště.
 
Část III.
Orgány komory
 
Čl. IX
Orgány komory
 
1.    Komora má tyto orgány:
a) shromáždění delegátů
b) představenstvo komory
c) předsedu a místopředsedy
d) dozorčí radu komory
2.    Komora na základě zákona, statutu Hospodářské komory a statutu komory může zřídit i jiné orgány komory.
 
Čl. X
Shromáždění delegátů
 
1.    Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem komory.
2.    Shromáždění delegátů je složeno z delegátů zvolených podle volebního řádu komory.
3.    Shromáždění delegátů je schopné se usnášet, pokud je přítomná nadpoloviční většina ze všech delegátů.
4.    Usnesení nebo jiné rozhodnutí Shromáždění delegátů je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů.
5.    Shromáždění delegátů:
a) volí a odvolává v tajné volbě předsedu,
b) volí a odvolává místopředsedy,
c) volí a odvolává další členy představenstva komory,
d) volí a odvolává členy dozorčí rady komory,
e) volí zástupce na sněm Hospodářské komory z řad členů komory,
f) schvaluje, mění a ruší statut komory, jednací řád komory a volební řád komory,
g) schvaluje sloučení komory s jinými okresními komorami,
h) stanoví hlavní úkoly komory,
i) schvaluje rozpočet komory a její účetní závěrka,
j) schvaluje zprávu představenstva komory o činnosti a hospodaření,
k) schvaluje zprávu dozorčí rady komory o činnosti a hospodaření,
l) schvaluje zásady odměňování pracovníků komory,
m) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí představenstva komory a
n) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí za člena komory a o jeho vyloučení.
6.    Shromáždění delegátů svolává představenstvo komory nejméně jednou za rok. Je povinno jej svolat do dvou měsíců vždy, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina ze všech delegátů komory, nebo dozorčí rada komory.
7.    Další podrobnosti týkající se Shromáždění delegátů zde neuvedené může upravit jednací řád komory a volební řád komory.
 
Čl. XI
Představenstvo komory
 
1.    Představenstvo komory je statutárním orgánem komory. Za svou činnost se odpovídá Shromáždění delegátů.
2.    Představenstvo komory se skládá z předsedy, místopředsedů a další členů představenstva komory.
3.    Představenstvo komory je schopné se usnášet, pokud je přítomná nadpoloviční většina jeho členů.
4.    Usnesení nebo jiné rozhodnutí představenstva komory je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pokud je hlasování veřejné, pak v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
5.    Představenstvo komory rozhoduje o všech věcech, které zákon, statut komory, jednací řád komory nebo usnesení Shromáždění delegátů nesvěřuje jinému orgánu komory. Představenstvo tak zejména:
a) připravuje podklady pro usnesení nebo jiná rozhodnutí Shromáždění delegátů a zajišťuje výkon jejich usnesení,
b) rozhoduje o přijetí za člena komory a o jeho vyloučení,
c) volí nebo doporučuje zástupce komory do jiných organizací nebo jejich orgánů,
d) rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy,
e) odpovídá za hospodaření s majetkem komory,
f) schvaluje vnitřní předpisy komory s výjimkou předpisů stanovených v čl. X, odst. 5, písm. f),
g) jmenuje a odvolává ředitele úřadu komory a
h) uděluje v případech zvláště zřetele hodných čestnou funkci.
6.    Představenstvo komory svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok.
7.    Další podrobnosti týkající se představenstva komory zde neuvedené může upravit jednací řád komory a volební řád komory.
 
Čl. XII
Předseda
 
1.    Předseda zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem.
2.    Předseda:
a) svolává a řídí jednání představenstva komory,
b) v případě hrozby z prodlení rozhoduje jako představenstvo komory; toto rozhodnutí však musí být dodatečně schváleno představenstvem komory,
c) dohlíží a operativně řídí činnost úřadu komory a jejího ředitele a
d) vykonává další činnosti, které mu stanoví usnesení Shromáždění delegátů nebo představenstvo komory.
3.    V době nepřítomnosti zastupuje předsedu jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen představenstva komory.
4.    Další podrobnosti týkající se předsedy zde neuvedené může upravit jednací řád komory a volební řád komory.
 
Čl. XIII
Dozorčí rada komory
 
1.    Dozorčí rada komory je kontrolním orgánem komory. Za svou činnost se odpovídá Shromáždění delegátů.
2.    Dozorčí rada komory je schopná se usnášet, pokud je přítomná nadpoloviční většina jejích členů.
3.    Usnesení nebo jiné rozhodnutí dozorčí rady komory je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
4.    Dozorčí rada komory:
a) kontroluje hospodaření a činnost komory,
b) pozastavuje výkon rozhodnutí   předsedy a místopředsedů, jsou-li v rozporu s   obecně závaznými právními předpisy, statutem komory nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předkládá představenstvu komory a
c) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva komory, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem komory nebo ostatními předpisy komory; pozastavené rozhodnutí předkládá Shromáždění delegátů.
5.    Dozorčí radu komory řídí její předseda.
6.    Členství v dozorčí radě komory je neslučitelné členstvím v představenstvu komory nebo Hospodářské komory. Členem dozorčí rady komory nemůže být pracovník komory nebo Hospodářské komory.
7.    Další podrobnosti týkající se dozorčí rady komory zde neuvedené může upravit jednací řád komory a volební řád komory.
 
Čl. XIV
Další orgány komory
 
Představenstvo komory může ustavit další orgány komory, stanovit pravidla jejich jednání a přenést na ně část svých pravomocí.
 
Čl. XV
Společná ustanovení orgánů komory
 
1.    Funkčního období orgánů komory je tříleté.
2.    Členství v orgánech komory je čestné. Za její výkon náleží jejích členům náhradu za ztrátu času a náhrada hotových výdajů.
3.    Členství v orgánech komory je nezastupitelné. Totéž platí o zástupcích komory v jiných organizacích nebo jejich orgánech.
 
Čl. XVa
Čestné funkce
 
1.    Představenstvo komory může v případech zvláště zřetele hodných udělit fyzické osobě čestnou funkci.
2.    Pro název čestné funkce se přiměřeně užije název funkce v komoře.
3.    Čestná funkce nezakládá žádná práva a povinnosti.
4.    Trvání čestné funkce je účinné po dobu působnosti představenstva komory, které o tomto udělení rozhodlo.
 
Část IV.
Úřad komory
 
Čl. XVI
Působnost úřadu komory
 
1.    Výkonným orgánem komory je úřad komory.
2.    Úřad komory se skládá z pracovníků komory. Činnost pracovníka komory je neslučitelná:
a) s činností podnikatele,
b) s podílením se na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nebo
c) s činností jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné   právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost.
 
3.    Úřad komory:
a) vede administrativu a zajišťuje běžný hospodářský chod komory,
b) odpovídá za úplnost a správnost seznamu členů komory,
c) připravuje podklady pro jednání orgánů komory,
d) plní úkoly dle pokynů orgánů komory a Hospodářské komory,
e) podporuje členy komory a
f) vykonává další činnost, kterou stanoví vnitřní předpisy komory, rozhodnutí představenstva komory a předsedy.
 
Čl. XVII
Ředitel úřadu komory
 
1.    Ředitel úřadu komory řídí úřad komory a za jeho činnost zodpovídá představenstvu komory.
2.    Ředitel úřadu komory je pracovníkem komory.
3.    Ředitel úřadu komory je jmenován a odvoláván představenstvem komory na základě návrhu předsedy.
4.    Ředitel úřadu komory může jednat jménem komory v rozsahu daném vnitřními předpisy komory.
 
Část V.
Hospodaření komory
 
Čl. XVIII
Základní principy hospodaření
 
1.    Komora samostatně spravuje svůj majetek.
2.    Komora hospodaří podle svého ročního rozpočtu, který administruje úřad komory, je projednán představenstvem komory a schválen Shromážděním delegátů.
3.    Za hospodaření komory odpovídá představenstvo komory.
 
Čl. XIX
Příjmy komory
 
1.    Příjmy komory tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary, vlastní hospodářská činnost a jiné příjmy.
2.    Rozdělení členských příspěvků stanoví vnitřní předpisy Hospodářské komory, zejména pak Příspěvkový řád.
Část VI.
Závěrečná ustanovení
 
Čl. XX
Závěrečná ustanovení
 
Tento statut komory byl schválen Shromážděním delegátů dne 30. května 2005 a novelizován Shromážděním delegátů 19. září 2005.