Jednací řád

Jednací řád Okresní hospodářské komory Plzeňsko

Část I.
Úvodní ustanovení
 
Čl. I
Základní ustanovení
 
1.    Tento jednací řád Okresní hospodářské komory Plzeňsko (dále jen „jednací řád komory“) je vydán na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen „zákon“) a statutu Okresní hospodářské komory Plzeňsko (díle jen „statut komory“), aby upravil jednání v rámci Okresní hospodářské komory Plzeňsko (dále jen „komory“)
2.    Jednací řád komory upravuje hlavní zásady jednání orgánů komory, vnitřní poměry orgánů komory, odborných sekcí, dalších orgánů komory, jakož i některé vzájemné vztahy komory k Hospodářské komoře České republiky a vztahy komory k jiným subjektům.
3.    Tento jednací řád je možné schvalovat, měnit a rušit jen na základě usnesení Shromáždění delegátů.
 
Část II.
Členové a jejich jednání
 
Čl. II
Členství
 
1.    Členem komory může být fyzická nebo právnická osoba s místem nebo sídlem podnikání na území České republiky, která provozuje podnikatelskou činnost s výjimkou činností v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.
2.    Členství v komoře je dobrovolné.
 
Čl. III
Jednání členů
 
1.    Na Shromáždění delegátů jedná za člena komory, pokud je:
a) fyzickou osobou, fyzická osoba samotná, nebo jí plnou mocí pověřený zástupce, nebo
b) právnickou osobou, fyzická osoba, která je její statutární orgán, nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, anebo statutárním orgánem pověřený zástupce, nebo
c) organizační složkou podniku, fyzická osoba, která je členem jejího vedení, nebo vedením plnou mocí pověřený zástupce.
2.    Být volen do představenstva komory, dozorčí rady komory a za zástupce komory na sněm Hospodářské komory, může za člena komory, pokud je:
a) fyzická osoba, fyzická osoba samotná,
b) právnická osoba, fyzická osoba, která je její statutární orgán, nebo fyzická osoba, která je členem jejího statutárního orgánu, nebo
c) organizační složkou podniku, fyzická osoba, která je členem jejího vedení.
3.    Být volen do představenstva komory, dozorčí rady komory a za zástupce na sněm Hospodářské komory podle odstavce 2 může jen ten, u kterého netrvá překážka výkonu funkce podle § 31a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.
4.    Podmínky podle odstavce 2 a 3 musí splňovat i ten, kdo chce být zvolen nebo doporučen představenstvem komory jako zástupce komory do jiných organizací nebo jejich orgánů.
 
Část III.
Shromáždění delegátů
 
Čl. IV
Základní ustanovení o Shromáždění delegátů
 
1.    Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem komory.
2.    Shromáždění delegátů je složeno z delegátů zvolených podle volebního řádu komory.
3.    Působnost Shromáždění delegátů je dána statutem komory.
 
Čl. V
Svolávání Shromáždění delegátů
 
1.    Shromáždění delegátů se svolává dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2.    Shromáždění delegátů svolává písemně představenstvo komory, a to nejméně 15 dní přede dnem jeho konání. Pozvánku podepisuje předseda nebo jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen představenstva komory.
3.    Představenstvo komory je povinno svolat Shromáždění delegátů do 45 dnů od doručení žádosti, pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů komory nebo dozorčí rada komory. Součástí žádosti musí být i program jednání. Nesvolá-li představenstvo Shromáždění delegátů do uvedené doby, učiní tak předseda dozorčí rady komory podle odstavce 2.
4.    Shromáždění delegátů jedná podle programu schváleného představenstvem komory, který musí být uveden na pozvánce.
 
Čl. VI
Jednání Shromáždění delegátů
 
1.    Shromáždění delegátů zahajuje předseda.
2.    O jednání Shromáždění delegátů se vede Zápis Shromáždění delegátů, který zapisuje zaměstnanec úřadu komory nebo člen komory, který je určen předsedou. Shromáždění delegátů zvolí 2 ověřovatele Zápisu Shromáždění delegátů, návrhovou komisi, mandátovou komisi a volební komisi. Každá z komisí určí ze své středu předsedu.
3.    Pokud jsou přítomni hosté, Shromáždění delegátů nechá o jejich setrvání na jednání hlasovat.
4.    Mandátová komise konstatuje, zda je Shromáždění delegátů schopné se usnášet.
5.    Shromáždění delegátů je schopné se usnášet, pokud je přítomná nadpoloviční většina všech delegátů.
6.    Pokud je Shromáždění delegátů schopné se usnášet, pak je zvolen předsedající Shromáždění delegátů (dále jen „předsedající“). Předsedající řídí veškeré jednání Shromáždění delegátů až do jeho skončení.
7.    Po krocích uvedených v odstavcích 1 až 6 je schválen Program Shromáždění delegátů.
8.    Jednání probíhá v pořadí bodů dle schváleného programu.
9.    Ke každému z bodů se vede rozprava, do které se může přihlásit každý delegát. Rozpravu může předsedající ukončit až po přednesení příspěvku všech přihlášených. V rozpravě předsedající uděluje slovo přihlášeným v pořadí, v jakém se přihlásili.
10.  Shromáždění delegátů rozhoduje usnesením nebo jiným rozhodnutím. Usnesení nebo jiné rozhodnutí Shromáždění delegátů je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných delegátů.
11.  Hlasování probíhá veřejně, pokud některý z delegátů nenavrhne tajné hlasování. Každý z delegátů má jeden hlas. Hlasy sčítají členové volební komise.
12.  O pozměňujících návrzích k usnesení či jinému rozhodnutí se hlasuje v opačném pořadí, než byly předneseny. Z hlasování jsou staženy ty z návrhů, které se staly nehlasovatelné.
13.  Volby předsedy, místopředsedů, členů představenstva komory, členů dozorčí rady komory a zástupců komory na sněm Hospodářské komory upravuje samostatně volební řád komory.
14.  Zápis Shromáždění delegátů podepisují zapisovatel a ověřovatelé.
15.  O usneseních, jiných rozhodnutích Shromáždění delegátů a volbách se vede Usnesení Shromáždění delegátů. Obsahuje též výsledky hlasování. Podepisují jej zapisovatel, ověřovatelé a předseda volební komise. Je přílohou a nedílnou součástí Zápisu Shromáždění delegátů.
16.  Zápis Shromáždění delegátů je v celém svém znění přístupný každému členovi komory na úřadu komory.
 
Část IV.
Představenstvo komory
 
Čl. VII
Základní ustanovení o představenstvu komory
 
1.    Představenstvo komory je statutárním orgánem komory. Za svou činnost se odpovídá Shromáždění delegátů.
2.    Představenstvo má 7 členů. Skládá se z předsedy, 2 místopředsedů a 4 členů představenstva.
3.    Pro důvody pozbytí členství v představenstvu komory se užije přiměřeně čl. VII statutu komory.
4.    Pokud pozbude členství v představenstvu komory kterýkoliv člen, nastupuje na jeho místo náhradník určený volbou na posledním konaném Shromáždění delegátů.
5.    Pokud pozbude své místo předseda, vykonává jeho působnost představenstvem určený místopředseda, není-li ho, pak člen představenstva komory, který svolá do 45 dnů Shromáždění delegátů, které zvolí nové předsedu.
6.    Působnost představenstva komory je dána statutem komory.
 
Čl. VIII
Svolávání představenstva komory
 
1.    Představenstvo komory se svolává dle potřeby, nejméně však 4x ročně.
2.    Představenstvo komory svolává písemně předseda nebo jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen představenstva, a to nejméně 7 dní přede dnem jeho konání.
3.    Předseda je povinen svolat představenstvo komory do 15 dnů od doručení žádosti, pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů představenstva komory nebo dozorčí rada komory. Součástí žádosti musí být i program jednání. Nesvolá-li předseda představenstvo komory do uvedené doby, učiní tak předseda dozorčí rady podle odstavce 2.
4.    Představenstvo komory jedná podle programu navrženého předsedou, který musí být uveden na pozvánce.
 
Čl. IX
Jednání představenstva komory
 
1.    Představenstvo řídí předseda, nebo jím pověřený místopředseda nebo jiný jím pověřený člen představenstva
2.    O jednání představenstva komory se vede Zápis představenstva komory, který zapisuje zaměstnanec úřadu komory nebo člen komory, který je určen předsedou. Představenstvo komory volí 1 ověřovatele zápisu.
3.    Představenstva komory se může zúčastnit každý člen komory.
4.    Představenstva komory je schopné se usnášet, pokud je přítomná nadpoloviční většina jeho členů.
5.    Představenstvo schválí svůj program.
6.    Jednání probíhá v pořadí bodů dle schváleného programu.
7.    Ke každému z bodů se vede rozprava, do které se může přihlásit každý z přítomných jednání představenstva komory. Rozpravu může předseda ukončit až po přednesení příspěvku všech přihlášených. V rozpravě předseda uděluje slovo přihlášeným v pořadí, v jakém se přihlásili.
8.    Představenstvo komory rozhoduje usnesením nebo jiným rozhodnutím. Usnesení nebo jiné rozhodnutí představenstva komory je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pokud je hlasováno veřejně, pak v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.
9.    Hlasování probíhá veřejně, pokud některý z delegátů nenavrhne tajné hlasování. Každý z členů představenstva komory má jeden hlas. Hlasy sčítá předseda. Pokud proběhlo tajné hlasování, improvizovanou volební komisí jsou předseda a místopředsedové.
10.  O pozměňujících návrzích k usnesení či jinému rozhodnutí se hlasuje v opačném pořadí, než byly předneseny. Z hlasování jsou staženy ty z návrhů, které se staly nehlasovatelné.
11.  Pro volbu nebo doporučení představenstvem komory jako zástupce komory do jiných organizací nebo jejich orgánů se přiměřeně užije volební řád.
12.  Zápis představenstva komory podepisuje zapisovatel a ověřovatel.
13.  O usneseních, jiných rozhodnutích, volbách a doporučeních představenstva komory se vede Usnesení představenstva komory. Obsahuje též výsledky hlasování. Podepisují jej zapisovatel, ověřovatel a předseda. Je přílohou a nedílnou součástí Zápisu představenstva komory.
14.  Zápis představenstva komory je přístupný každému členovi komory na úřadu komory.
 
Čl. X
Předseda
 
1.    Předseda zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem.
2.    Působnost předsedy je dána statutem komory.
3.    Předseda podává představenstvu komory zprávu o své činnosti za uplynulé období. Obdobně činí místopředsedové a jiní členové představenstva komory, pokud předsedu zastupovali.
 
Část V.
Dozorčí rada komory
 
Čl. XI
Základní ustanovení o dozorčí radě komory
 
1.    Dozorčí rada komory je kontrolním orgánem komory. Za svou činnost se odpovídá Shromáždění delegátů.
2.    Dozorčí rada komory má 3 členy. Řídí jí předseda dozorčí rady. Ten je volen tajnou volbou z řad jejích členů.
3.    Pro důvody pozbytí členství v dozorčí radě komory se užije přiměřeně čl. VII statutu komory.
4.    Pokud pozbude členství v dozorčí radě komory kterýkoliv člen, nastupuje na jeho místo náhradník určený volbou na posledním konaném Shromáždění delegátů.
5.    Členství v dozorčí radě komory je neslučitelné členstvím v představenstvu komory nebo Hospodářské komory. Členem dozorčí rady komory nemůže být pracovník komory nebo Hospodářské komory.
6.    Působnost dozorčí rady komory je dána statutem komory.
 
Čl. XII
Svolávání dozorčí rady komory
 
1.    Dozorčí rada komory se svolává dle potřeby, nejméně však 2x ročně.
2.    Dozorčí radu komory svolává písemně předseda dozorčí rady, a to nejméně 7 dní přede dnem jejího konání.
3.    Dozorčí rada jedná podle programu navrženého předsedou dozorčí rady, který musí být uveden na pozvánce.
 
Čl. XIII
Jednání dozorčí rady komory
 
1.    Dozorčí radu komory řídí předseda dozorčí rady komory nebo jím pověřený člen dozorčí rady komory.
2.    O jednání dozorčí rady komory se vede Zápis dozorčí rady komory, který zapisuje zaměstnanec úřadu komory nebo člen dozorčí rady komory, který je určen předsedou. Ověřovatelem zápisu je předseda dozorčí rady komory.
3.    Zasedání dozorčí rady komory je neveřejné, pokud dozorčí rada komory nerozhodne jinak.
4.    Dozorčí rada komory je schopná se usnášet, pokud je přítomná nadpoloviční většina jejích členů.
5.    Dozorčí rada komory schválí svůj program.
6.    Jednání probíhá v pořadí bodů dle schváleného programu.
7.    Ke každému z bodů se vede rozprava, do které se může přihlásit každý z přítomných jednání dozorčí rady komory. Rozpravu může předseda dozorčí rady ukončit až po přednesení příspěvku všech přihlášených. V rozpravě předseda dozorčí rady uděluje slovo přihlášeným v pořadí, v jakém se přihlásili.
8.    Dozorčí rada komory rozhoduje usnesením nebo jiným rozhodnutím. Usnesení nebo jiné rozhodnutí dozorčí rady komory je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
9.    Hlasování, s výjimkou volby předsedy dozorčí rady komory, probíhá vždy veřejně. Každý z členů dozorčí rady komory má jeden hlas. Hlasy sčítá předseda dozorčí rady komory.
10.  O pozměňujících návrzích k usnesení či jinému rozhodnutí se hlasuje v opačném pořadí, než byly předneseny. Z hlasování jsou staženy ty z návrhů, které se staly nehlasovatelné.
11.  Zápis dozorčí rady komory podepisuje zapisovatel a ověřovatel.
12.  Zápis dozorčí rady komory je přístupný každému členovi komory na úřadu komory.
 
Část VI.
Další orgány komory
 
Čl. XIV
Odborné sekce
 
1.    Představenstvo komory může ustavit odborné sekce komory a přenést na ně část svých pravomocí.
2.    Představenstvo komory stanovit pravidla jejich jednání, a to u každé sekce odlišně. Nestane-li se tak, užijí odborné sekce přiměřeně čl. VII, VIII a IX jednacího řádu komory.
3.    Předsedu odborné sekce volí představenstvo komory.
4.    Členství odborné sekci je dobrovolné a nezavazuje k žádným povinnostem, pokud pravidla jejich jednání nestanoví jinak.
 
Čl. XV
Jiné orgány komory
 
Představenstvo komory může ustavit i jiné orgány komory. Čl. XIV jednacího řádu komory se užije obdobně.
 
Část VII.
Spolupráce komory s jinými subjekty
 
Čl. XVI
Spolupráce komory s jinými subjekty
 
1.    Spolupráci komory s jinými subjekty koordinuje předseda. Za svou činnost se zodpovídá představenstvu komory.
2.    Představenstvo komory může uzavřít smlouvu o spolupráci, zakladatelskou smlouvu o vzniku nové právnické osoby nebo jiné obdobné smlouvy a dohody, na základě kterých se komora zavazuje k povinnostem.
  
Část VIII.
Závěrečná ustanovení
 
Čl. XVII
Závěrečná ustanovení
 
Tento jednací řád komory byl schválen Shromážděním delegátů dne 30. května 2005.